MANIFESTOS


MANIFEST PER UNA DEMOCRÀCIA REAL A TÀRREGA (PDF)

Pròleg
Som persones de diferents sexes, origens, creences i ideologies, que davant l’estat actual de desigualtats i injustícies que s’estàn donant a la nostra societat ens mostrem INDIGNATS/DES:

-INDIGNATS/DES per una classe política que no satisfà la confiança en ells dipositada per realitzar el projecte d’una societat més justa .
-INDIGNATS/DES per la constant pèrdua de l’estat del benestar aconseguit amb l’esforç i el sacrifici de generacions passades, i ara compromès i en perill de desaparèixer per a les nostres generacions futures.
-INDIGNATS/DES per institucions financeres que tenen com a únic objectiu l’acumulació de beneficis en detriment del benestar i la felicitat de les persones.
-INDIGNATS/DES per la situació laboral i de crisi actual que condemna als sectors més vulnerables de la nostra societat a l’ostracisme i la precarietat laboral.
-INDIGNATS/DES per veure perillar el dret a l'habitatge i a una vellesa digna i en pau.

Per això ens manifestem INDIGNATS/DES i reclamem als nostres dirigents polítics un canvi d’orientació amb objecte de mantindre l’estat del benestar i treballar per assolir polítiques econòmiques que afavoreixin la igualtat d’oportunitats i la qualitat laboral i de vida.


Peticions
Segons l'article 29 de la Constitució, desplegat per la llei 4/2001 de 12 de novembre: “Tots els ciutadans tenen el dret de petició individual i col.lectiva i per escrit en les formes que determini la llei”. Per això nosaltres, el Col.lectiu de Democràcia Real Tàrrega, us sol.licitem a vosaltres, les autoritats locals, que adopteu actes i acords de la vostra competència pel que fa als següents temes:
 • Que es tingui sempre present la Declaració Universal dels Drets Humans en qualsevol acció o decisió polítiques.
 • Autocontrol dels regidors municipals:

  • Publicació i revisió dels sous dels regidors: que siguin establerts en relació al salari mínim (641,40 Euros). Per exemple, que el sou sigui 2 o 3 vegades el salari mínim. (Aquest és un índex de referència del desenvolupament humà d'un país).
  • Que es faci pública periòdicament la informació dels plens, dels pressupostos i altres decisions que prengui el consistori, mitjançant el lloc web de l'Ajuntament, la retransmissió dels plens per ràdio, i per premsa escrita. Existeix un conveni amb la Nova Tàrrega que ho permet de manera gratuïta. La publicació Casa de la Vila és molt partidista, no pas informativa.
  • Polítiques d'austeritat en les despeses protocol·làries.
  • Assumpció de responsabilitats en cas de mala gestió mitjançant la dimissió.

 • Participació ciutadana. (Segons el punt 23.1 de la Constitució espanyola, tots els ciutadans tenen el dret de participar directament en els afers públics.)
  • Que el reglament de participació ciutadana sigui operatiu i permeti agilitzar la feina de les Juntes de Districte.
  • Dotar de continguts, de poder de decisió real i d'autonomia a l'organització interna de les Assemblees i Juntes de Districte.
  • Que els pressupostos municipals siguin participatius.
  • Que els pressupostos siguin realistes, responsables, transparents, i conseqüents.
  • Demanem informació i consultes populars sobre les retallades locals per incidir en polítiques de prioritats en serveis socials i educació.
  • Volem transparència i accès efectiu de tota la ciutadania a la informació sobre els tipus d'ajudes, i que es publiquin el global de les ajudes concedides a particulars, així com l'especificació de les ajudes concedides a cadascuna de les associacions o entitats beneficiàries.

 • Economia:
  • Facilitar als autònoms en dificultats i petits comerciants la creació de nous negocis i l'emprenedoria innovadora, flexibilitzant-ne els requisits i estimulant un lloguer accessible de locals comercials.
  • Evitar en la mesura del possible l'especulació amb pisos i locals.
  • Donar suport a la proposta de modificació de la Llei d'Enjudiciament civil i de la Llei Hipotecària, proposades al Congrès dels Diputats.
  • Habilitar un servei de seguiment de la situació global de l'habitatge, dels processos d'execució hipotecària i dels desnonaments a Tàrrega.
  • Oferir a les famílies en procès de desnonament assessorament legal i funció de mediació amb els bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l'habitatge.
  • Establir un protocol d'actuació d'urgència per tal de trobar solucions per a les famílies desnonades a través d'habitatges de lloguer social, d'acord amb les possibilitats econòmiques de les persones afectades.
  • Agilització dels tràmits per habitatge social.
  • Compliment de la normativa i els terminis legals en el pagament de les factures.

 • Transport públic i Serveis:
  • Demanem més lideratge en la reivindicació del transport públic de la zona (trens, preus dels autobusos, comunicacions entre pobles i comarques del voltant, etc.)
  • Que es garanteixi l'accès gratuït a la xarxa d'Internet per a tota la ciutadania, promovent les zones wifi urbanes i la cobertura als pobles propers.

 • Ecologia:
  • Vetllar per la recuperació del nostre patrimoni natural.
  • Estudiar la viabilitat de la recollida “porta a porta”.
  • Bonificació de la recollida selectiva de residus en forma de descomptes en l'impost de la brossa.
  • Fer pública la gestió actual dels residus.
Democràcia Real Tàrrega
Tàrrega, juny de 2011

MANIFEST GENERAL DE “DEMOCRÀCIA REAL TÀRREGA(PDF)

 1. NO MÉS PRIVILEGIS PER ALS POLÍTICS:
. Proposem la supressió dels sous vitalicis per als càrrecs polítics, així com la revisió dels seus privilegis en relació a l’exempció d’impostos, el cobrament de dietes, l’us de cotxes oficials, etc…
. Demanem l’existència de controls en l’adjudicació de contractes i subcontractes i que la prevaricació sigui considerada efectivament un delicte.
. Demanem la eliminació del Senat degut a la seva manca de representativitat i inoperància

 1. SISTEMA FINANCER:
. Volem una revisió de la Llei d’Hipoteques, que permeti que l’embargament de la vivenda sigui suficient per saldar el deute amb els bancs.
. Demanem la promulgació de lleis que impedeixin el rescat a bancs i caixes amb diners públics.
Taxa Tobin: reclamem que s'apliqui aquest impost sobre el flux de capital. Això reduiria els moviments financers especulatius i dificultaria les fuites de capitals. D'altra banda, els ingressos que aquest impost produiria podrien ser una important font de finançament per a combatre la pobresa al món.

PROU PRIVILEGIS A LES GRANS FORTUNES:
. Demanem un impost de successions just, així com una revisió general del sistema d’impostos que sigui més exigent amb els que més tenen i més permissiu amb els més desafavorits.
. També exigim la supressió dels paradisos fiscals.

 1. SOUS DIGNES I QUALITAT DE VIDA PER A TOTHOM:
. Demanem la revisió dels convenis laborals i del salari mínim, d’acord amb el cost real de la vida, i que l’economia estigui al servei de les persones.
. Creiem necessària la reducció de la jornada laboral per aconseguir la redistribució del treball.

 1. DRET A LA VIVENDA:
. Cal controlar i penalitzar l’especulació amb la vivenda.
. Demanem que les vivendes embargades pels bancs passin a formar part de la borsa immobiliària a preus raonables.

 1. SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT:
. Exigim la retirada de les retallades plantejades per la Generalitat i el restabliment dels serveis que ja han estat retallats en educació i sanitat com a única forma per garantir la igualtat d’oportunitats.
. Proposem augmentar la inversió en I+D.

 1. LLIBERTAT I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA:
. Proposem la necessitat urgent de la revisió i modificació de la Llei Electoral i del sistema Judicial, que haurien de ser més independents i democràtiques. També demanem la supressió d’una monarquia que no ens representa.

Demanem que es garanteixi i es protegeixi la llibertat d’informació i exigim  una informació objectiva, de qualitat i no mediatitzada.

 1. MEDI AMBIENT:
. Exigim la eliminació dels transgènics, així com altres mesures per assolir la sobirania alimentària.
. Exigim la possibilitat d’exercir un consum responsable i un comerç just.
. Creiem important la potenciació de les energies alternatives i exigim el foment d’un transport públic digne.

Democràcia real Tàrrega
Tàrrega, maig de 2011